Przejdź do treści

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Systemu e-Urząd

e-Instytucja.pl sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej www.eurzad.gminadywity.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego e-Urząd

Data publikacji strony internetowej: 2018-12-21.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021-03-17.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

  • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
  • Brak jest gdzieniegdzie poprawnych opisów alternatywnych fotografii lub grafik znalezionych w serwisie. Dokładamy wszelkich starań by wszyscy redaktorzy byli przeszkoleni w zakresie prawidłowego dodawania treści.
  • Kontrast w niektórych miejscach serwisu może nie być prawidłowy.
  • Mogą zdarzyć się linki otwierające nowe okna bez uprzedzenia użytkownika.

Oświadczenie sporządzono dnia 2021-03-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny podmiotu publicznego

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Agata Nideraus-Kercher adres poczty elektronicznej koordynator.dostepnosci@ugdywity.pl Możliwy jest również kontakt telefoniczny: 89 524 76 44 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
 

Skargi i odwołania

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów w publicznych, każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy, wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. 2020 poz. 256 t.j.), a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl
 

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy w Dywitach, ul. Olsztyńska 32, 11-001 Dywity
Budynek Urzędu składa się z trzech, nieskomunikowanych ze sobą segmentów – A, B i C. Każdy segment posiada osobne wejścia.
Do segmentu A prowadzą 2 wejścia dla klientów: od ul. Olsztyńskiej oraz od ul. Spółdzielczej. Do głównego wejścia – od ulicy Olsztyńskiej prowadzą schody. Przed drugim wejściem jest jeden stopień. W segmencie A znajduje się Biuro Obsługi Interesanta. Prowadzą do niego schody, pomieszczenie to nie jest dostępne w myśl zasad projektowania uniwersalnego.
Wejście do segmentu B od ulicy Spółdzielczej jest bez stopni, jednak zaraz po wejściu do budynku należ pokonać siedem schodów.
Do segmentu C można dostać się korzystając z wejścia, przy którym znajduje się podjazd dla wózków. Wejściem tym klient może dostać się do kasy Urzędu, obok kasy znajduje się toaleta dostosowana dla osób z niepełnosprawnościami. Toaleta jest odpowiednio oznakowana. W tej części budynku znajduje się również sala konferencyjna dostępna dla osób z niepełnosprawnościami (od strony kasy), która pełni również funkcję Sali ślubów. Sala ta ma dodatkowe wejście – bezpośrednio z parkingu Urzędu Gminy. Do wejścia prowadzą cztery schody.
Urząd nie posiada dźwigów osobowych ani schodołazów.
Przed budynkiem wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
W kolorystyce ciągów komunikacyjnych nie ma zachowanej zasady kontrastu dla osób z upośledzeniem wzroku, ( posadzki znacznie ciemniejsze niż powierzchnia ścian).
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma systemów naprowadzających dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Planowane jest oznakowanie schodów kontrastową taśmą - pierwszy i ostatni stopień w każdym biegu, również na zewnątrz.
W sali konferencyjnej w razie potrzeby może być wydzielona strefa dla osób poruszających się na wózku.
Oznakowania w obiekcie staramy się wykonywać w kontrastowych barwach i w druku powiększonym, nie ma oznaczeń w języku Braille’a.

Ułatwienia dostępu: